Vad är automation i lager – egentligen?

Publicerad på in Automation

Varje år investerar svenska företag hundratals miljoner i automationslösningar för att effektivisera sin intralogistik. Och logistikexperter är överens om att automation av lagerprocesser är en av de starkaste trenderna just nu, en avgörande pusselbit i att överleva på en alltmer utmanande logistikmarknad.

I den här bloggposten går vi igenom vad automation i lager egentligen är och hur automation kan användas för att optimera processerna i din intralogistik, hela vägen från inkommande gods till utleverans. Allt det där du undrat över, men aldrig vågat fråga, helt enkelt.

Vad menas med automation?

Vi börjar väl från början. Begreppet automation kommer från grekiskans automatos, som betyder ”på egen hand” och används helt enkelt för att beskriva att en maskin eller teknik utför ett arbete istället för en människa. Begreppet innefattar även styrsystem som låter maskinen utföra sitt arbete utan mänsklig inblandning.

Driften att automatisera arbete har alltid funnits, som ett sätt att effektivisera och frigöra människor från tunga och enahanda uppgifter. Samtidigt har alltid motargumentet funnits, att automatiserade processer gör människan överflödig och skapar arbetslöshet.

I ett lagersammanhang innebär automation att manuella processer i lagerverksamheten ersätts av automatiserade processer. Det innefattar såväl fysisk automation, som till exempel godsbanor, plockrobotar och självkörande truckar, som systemmässig automation där man till exempel kan använda AI (artificiell intelligens) för att styra och optimera arbetet i lagret.

warehouse-retail-automation-examples

Varför automation?

Det korta svaret på den frågan är effektivitet. En robot kan arbeta dygnet runt, behöver inga pauser, blir aldrig sjuk och gör inga misstag. Samtidigt är en automationslösning en stor investering och i en komplex verklighet innebär den också begränsningar. Några av de faktorer som idag driver investeringar i lagerautomation är:

Omnichannelförsäljning. Att kunna beställa på nätet och hämta i butik, eller handla i butik och få tillfälligt slutsålda varor hemlevererade istället är en självklarhet för många konsumenter idag. Att både e-handel och butiksförsäljning ska samsas i samma system innebär högre komplexitet på lagret och därmed behov av såväl fysisk som systemmässig automation för att upprätthålla produktiviteten.

Krav på korta ledtider. Den ökade e-handeln har också inneburit krav på kortare ledtider i lagerhanteringen. I stället för palltransporter till butik ska allt fler produkter plockas och packas direkt till slutkund – och helst med leverans redan nästa dag. Automatisk plockning blir då ett sätt att uppfylla kundernas krav på snabbhet och minska risken för fel.

Konkurrens om tomtmark. Lagerverksamhet kräver stor yta och konkurrensen om attraktiva lägen med goda kommunikationer, som till exempel runt Jönköping och Örebro, är knivskarp. Ett helautomatiserat lager tar mindre plats än ett manuellt lager och kan därför bli en lönsam investering.

Brist på lagerpersonal. När e-handeln gör lagerverksamhet mer plockintensiv hårdnar också konkurrensen om kompetent lagerpersonal. Särskilt i regioner omkring landets logistikkluster är det svårt att hitta arbetskraft och Sveriges höga kostnadsläge gör löner till en betydande kostnadspost i lagerverksamhet.

Hur vanligt är lagerautomation i Sverige?

En högteknologisk utveckling har skett i Sverige sedan 1950-talet, men den fjärde industriella vågen är inte mer än 10 år gammal. Industri 4.0 markerar ett systemskifte där digitalisering, automation och sensorer dominerar arbetskraften i produktion och industri resurser.

Lagerautomation är en naturlig del av denna utveckling. Enligt Mats Olofsson på Kungl Krigsvetenskapsakademin är “Sveriges välstånd intimt kopplat till dess innovationsförmåga och landets företags internationella trovärdighet som leverantörer i framkant, med spetsiga produkter.” Lagerautomation blir därför allt vanligare i Sverige.

Vad kan man automatisera?

För att reda ut den frågan ska vi titta närmare på hur automation kan hjälpa till att effektivisera, öka produktiviteten och förbättra kvaliteten i lager.

Inleverans

Lagrets första process är mottagandet av inkommande gods, från leverantörer eller egen produktion. Det övergripande målet är att så fort som möjligt registrera varorna i systemet och få dem vidare i lagerhanteringen, för att undvika köbildning. Vad gäller externa inleveranser är det också här som ansvaret för godset överlämnas och det är därför viktigt att kontrollera att rätt varor kommit och filtrera ut skadat gods direkt.

Så kan automation hjälpa:

Självkörande truckar
och olika typer av bansystem kan göra avlastningen från lastbil snabbare och mer ergonomisk.
Med en scanningstunnel
kan leveransen kontrollvägas och streckkoder läsas av för automatisk registrering i systemet.
I ett WMS
kan funktioner som resurshantering för personal och leveransinformation kombineras för att se till att medarbetarna utnyttjas optimalt i förhållande till inkommande leveranser.

Inlagring

Att överföra gods från hela pallar till lagrings- och plockbara enheter och sedan transportera dessa till en optimal plats i lagret är en resurskrävande process. Optimering av förflyttningen av gods från inkommande till lagringsplats är viktig ur flera aspekter. Dels för att få undan godset från mottagningen för att undvika trängsel, dels för att göra enheterna tillgängliga för plockning så snabbt som möjligt och dels för att underlätta den fortsatta lagerhanteringen med en optimal placering av varje enhet i lagret.

Så kan automation hjälpa:

Med automatiska pallavlastningsmaskiner
underlättas separeringen av pallar och enheter. De tomma lastpallarna matas in i en pallstaplare och kan sedan transporteras till utlastningen för återanvändning, medan enheterna överförs till rätt plats på lagret via bansystem.
En AI-driven WMS-funktion
kan underlätta i beräkning av optimal placering av varje enhet på lagerhyllorna.

Lagring

Optimering av lagringsprocessen handlar i hög grad om att utnyttja utrymmet så effektivt som möjligt, i alla tre dimensioner. Men också om att göra förflyttningen in och ut från lagringsplatsen så effektiv som möjligt, för att optimera lagerarbetets produktivitet.

Så kan automation hjälpa:

Ett automatiserat lager
med skyttelsystem för att hämta beställda varor från hyllorna är ett effektivt sätt att utnyttja hela höjden i lagerlokalen.
Mjukvara
för uträkning av optimal användning av lagerutrymme och för slotting av varje enskild enhet underlättar för att utnyttja alla lagerplatser så effektivt som möjligt, till exempel för att förkorta transportsträckor och optimera plockrundor.

Plockning

Plockning är den enskilt mest arbetskrävande funktionen i ett lager, särskilt när e-handel är den dominerande försäljningskanalen. Att optimera plockningen är viktigt för att förkorta leveranstiden, ge en bra kundupplevelse och minska kostnadsdrivande returer.

Så kan automation hjälpa:

AGV:er (Automated Guided Vehicle)
och bansystem underlättar förflyttningen av gods från lager till arbetsstationer för vidare arbete.
Plockrobotar
kan ersätta eller komplettera manuell plockning med att t ex plocka föremål som är särskilt tunga eller placerade på obekvämt hög eller låg nivå.
Vid manuell plockning
kan automatiserade system för t ex optimering av plockordning, multiplock och röststyrning effektivisera plockprocessen.

Packning

Packningsprocessen i ett lager är det skede där en order samlas och görs redo för leverans till kunderna. Den här processen kan också innefatta s k value added services, som till exempel presentinslagning och medskick av marknadsföringsmaterial. Målet med packningsprocessen är både att undvika felleveranser, att packa så att gods inte skadas och att minimera förpackningens storlek för att minimera fraktkostnader och undvika onödig luft i transporter.

warehouse-retail-automation-examples-pack
Automatiserade packningsstationer
med funktioner som boxresning, automatisk tillslutning, vägning och scanning underlättar orderpackning och kvalitetskontroll.
En AI-driven packningsprocess
i ett WMS kan optimera förpackningsstorlek i relation till varje order och på så sätt bidra till minskad luft i transporterna, vilket är positivt både för miljö och fraktkostnader.

Utleverans

Utleveransen är den sista processen innan en order lämnar lagret. Målet är en smidig process utan flaskhalsar och där rätt paket hamnar i rätt lastbil på rätt tid. I utleveransen ingår också ofta packning på pall och sträckfilmning av pall.

Så kan automation hjälpa:

Palleteringsrobotar
underlättar förflyttning till pall och minskar tunga lyft för lagerpersonalen.
Automatiska sträckfilmsmaskiner
effektiviserar inplastningen och minskar risken för skador.
Utlastningsbanor
gör det enklare att transportera godset ut till den väntande transporten.
Ett mjukvarusystem
för Yard Management håller ordning på inkommande lastbilar och fördelar till rätt lastbrygga vid rätt tid.

Tre snabba tips för automation

Rätt automation på rätt plats kan ge stora vinster i både effektivitet, kundupplevelse och arbetsmiljö. Men fel val av automationslösning kan bli ett mycket kostsamt misstag. Avslutningsvis vill vi ge tre snabba tips på hur du får ut det mesta av din automation.

Tips #1: Utgå från dina data. Vad som är rätt automationslösning för er verksamhet beror på era unika processer och utmaningar. Varje framgångsrikt automationsprojekt startar därför med en noggrann analys av data, från orderflöden och flaskhalsar till sjukfrånvaro och truckarnas rörelsemönster.

Tips #2: Välj rätt partner. Att välja en leverantör med den mest avancerade teknologin kan vara ett lyckokast, men minst lika viktigt är verksamhetskunskap och att relationen fungerar. Helhetsperspektivet är också viktigt, hur automationsutrustning och mjukvarusystem fungerar tillsammans.

Tips #3: Tänk framåt. Att implementera lagerautomation tar lång tid och innebär en stor investering. Att upptäcka efter ett år att man redan vuxit ur systemet är därför ingen rolig erfarenhet. Att försöka förutspå framtida behov och bygga en lösning som är flexibel och skalbar är därför viktigt för att få den ROI man eftersträvar.

För att få en bättre förståelse av framgångsfaktorer och fallgropar inom automationslösningar så har vi intervjuat tre verkliga experter inom området. Deras insikter kan ge värdefulla råd till de som planerar att implementera automation i sitt lager. Forsätt din läsning här.