Lagerstyrning av Läkemedel med SAP® EWM hos VOIGT

Publicerad på

Logistiktjänster och grossisthandel förenade i ett logistiksystem

Modern infrastruktur med strikta säkerhetsåtgärder, minimala kostnader, och snabbt tillgång till hela produktsortimentet är några av framtidens utmaning för läkemedelsgrossister. Tillsammans med VOIGT har vi designat en praktiskt lösning – VOLOGIN, ett flexibelt wms och logistiksystem för alla typer av läkemedelsflöden.

Ursprungligen letade vi efter separata hårdvaru- och mjukvaruleverantörer. Eftersom de två områdena överlappar varandra var det dock meningsfullt att ha en leverantör för båda. Innovationen vi kom fram till tillsammans med KNAPP rymmer en rad möjligheter och hjälper oss att stödja våra kunder med bättre skräddarsydda och mycket individuella lösningar i framtiden.

Christian Fritz Voight
Christian Fritz
CEO VOIGT Industrie Service AG

En innovativ lösning för holistisk lagerstyrning av läkemedel

VOLOGIN uppstod som en ide när VOIGT skulle slå samman distributionscentralerna Neuendorf och Niederbipp i Schweiz. Denna sammanslagning ställde särskilda intralogistiska utmaningar eftersom dotterbolagen ansvarade för olika typer av logistiktjänster och grossisthandel av läkemedel.

Å ena sidan erbjuds logistiktjänster till läkemedelstillverkare, huvudsakligen bestående av lagring och transport av läkemedel från tillverkare till grossister, sjukhus och, i vissa fall, till apotek. Dessa tjänster tillhandahålls tillverkarna och rör inte köp och försäljning av läkemedel.

På andra sidan bedrivs distributionscentret som en grossisthandel, där både köp och försäljning av läkemedel behövs ta i beaktande.

För att säkerställa en effektiv och ekonomiskt lagerstyrning behövde vi komma på en innovativ lösning som förenar olika affärsområden inom läkemedelssektorn. VOIGT behövde en lösning där alla processer hanteras och styrs i ett och samma lager och logistiksystem.

Tillsammans skapade vi VOLOGIN, kort för VOIGT Logistik Integration.

VOLOGIN fokuserar på följande:

 • Konsekvent användning av installationen
 • Skapande av synergier mellan alla intralogistiska processer
 • Möjligheter till flexibel tillväxt och expansion inom alla lagerområden
 • Säkerställande av högsta leveranskvalitet genom harmoniserad helhetslösning
 • SAP® EWM som ett integrerat WMS (Warehouse Management System) och WCS (Warehouse Control System)
Voight 2D ritning

Bilden visar sammanfogningen av den befintliga installationen med utbyggnaden av VOIGT i Niederbipp, Schweiz.

Genom SAP® EWM styrs både den befintliga och nya installationen, samt alla dess processer och teknologier, för att säkerställa uppfyllandet av en enda värdekedja för olika läkemedelsprocesser.

En djupgående analys av de olika logistiksystem i lager

Innan VOLOGIN utformades gjordes en initial analys av de olika affärsområdena för att identifiera operativa synergier.

Målet var att utveckla en lösning som skulle kunna hantera de kortvariga rusningsperioderna inom grossisthandeln. Medan arbetsbelastningen för läkemedelslogistik är jämnt fördelad över dagen har grossisthandeln oftast två toppar per dag.

Voight grafik över arbetsbelastningen

SAP® EWM med materialflödessystemet (MFS) koordinerar, kontrollerar och fördelar jämnt läkemedelsflödena för båda affärsområdena. Lösningen ser till så att logistiktjänsterna till och från tillverkarna sker utanför grossisthandelns toppperioder. På så vis fungerar hela distributionscentret ekonomiskt och konsekvent under hela dagen.

Den gemensamma nämnaren i alla läkemedelsflöden

Som en vägledare bakom kulisserna kontrollerar vår lösning från SAP® EWM det nya innovativa distributionscentret. Det är den centrala kontrollenheten, platsen där alla teknologier och processer i lagret möts.

Här är några höjdpunkter från programvarulösningen:

 • Kontroll över det nya KNAPP-automatiserade lagret såväl som den befintliga installationen från en annan leverantör
 • Helautomatisk påfyllning av det centrala bandet med hjälp av OSR Shuttle™ Sorter-systemet
 • Automatisk beräkning av lagringsutrymme för integrerad påfyllning av plockområdet
 • Övergripande kontrollkoncept för konsolidering i leveransområdet
 • God distributionssed (GDP) och god tillverkningssed (GMP) enligt den schweiziska läkemedelsmyndigheten

SAP® EWM som en helhetslösning inklusive MFS, WMS och WCS

Systemet beskriver alla processer från varuregistrering till varuutlämning i RF-styrda och automatiserade områden.

I detalj täcker lösningen följande:

 • Varuregistrering inklusive prioriterad hantering av brådskande varor
 • Varuintagsprocesser som flexibelt anpassas till kundernas specifikationer
 • Kontroll av lagring och påfyllning
 • Utleverans inkl. dynamisk beräkning av hanteringsenheter för optimal användning av utrymme, och beräkning av transittid efter ordertyp och återstående tid före leverans
 • KNAPP Building Blocks, våra byggstenar för SAP® EWM-programvaran, fyller eventuella luckor mellan SAP® EWM-standarderna och branschspecifika krav. Till exempel kan orderstart optimeras och anpassas till rusningsperioder.

Förutom den nya lagerautomationen av KNAPP, integrerades även styrsystemet för den befintliga tredjepartsinstallationen i SAP® EWM. För detta ändamål ersattes icke-SAP® WMS och WCS med SAP® EWM av KNAPP, vilket skapade en harmoniserad och omfattande helhetslösning.

Voight systemlandskap
Bilden visar planen för att sammanfoga den befintliga installationen med utbyggnaden av VOIGT-centret i Niederbipp, Schweiz.

Helautomatisk försörjning av Central Belt System med OSR Shuttle™ Sorter-systemet

Central Belt System en helautomatisk lösning för dynamisk plockning, hanterar nästan hälften av orderraderna per timme.

Individuella artiklar från en order plockas från snabbrörliga autoplockaren, medan stora kvantiteter plockas direkt från överlagret intill autoplockaren. Autoplockaren försörjs automatiskt av ett OSR Shuttle™ Sorter-system. Denna lösning säkerställer korta transittider och mer effektivt arbete för lagerarbetarna som inte längre behöver ägna sig åt manuell plockning.

SAP® EWM från KNAPP integrerar alla processer i samband med den snabbrörliga autoplockaren, kontrollerar påfyllning och säkerställer kontinuerlig spårning av partier.

Voigt 3D ritning av lager

Integrerat påfyllningssystem för plockning

Medan det dynamiska lagret hanteras i OSR Shuttle™ och OSR Shuttle™ Sorter-systemen hanteras det som blir över i det automatiserade höglagret. För att optimera lagerflödena dirigeras de pallar som delas under plockningen till ett ompackningsbord där de separeras och integreras. På så sätt är överlagret redan ompackat och snabbt tillgängligt i alla lägen.

Den automatiserade beräkningen av lagringsutrymmet i SAP® EWM säkerställer att OSR Shuttle™ förses med det lager som krävs. OSR Shuttle™ transporterar de nödvändiga behållarna till Pick-it-Easy Health arbetsstationerna och säkerställer att arbetsbelastningen är jämnt fördelad även under toppbelastning. Plockning utförs enligt principen gods-till-person.

Voight OSR shuttle system

Konsolidering i distributionsområdet med SAP® EWM

Ett heltäckande kontrollkoncept med SAP® EWM integrerar alla processer relaterade till konsolidering i de automatiserade och manuella lagringsområdena. Så snart behållaren anländer till överföringsstationen för OSR Shuttle™ Sorter läses den automatiskt och lagras enligt fördefinierade strategier.

Tack vare detta system är det mycket enklare att sortera grossistrutter, eftersom de kan separeras i rätt tid genom buffring, snabb transittid och guidad lastning. Systemet möjliggör både sekvensering av transportenheter och hantering av kartonger och olika hanteringsenheter.

Fullt utrustad för framtiden

Tack vare integrerad, heltäckande lagerstyrning av läkemedel som styrs av SAP® EWM by KNAPP kan VOIGT flexibelt reagera på förändringar läkemedelssektorn, minska logistikkostnaderna och samtidigt ha tillräckligt med utrymme för fler kunder.