10 Frågor om SAP® EWM som Lagersystem WMS

Publicerad på in Digitalization, Software

1. Är SAP® EWM som både lagersystem (WMS) och lagerstyrningssystem (WCS) ett bra val för vårt företag?

Om ditt företag följer en SAP strategi är SAP® EWM (förkortning för Extended Warehouse Management) i allmänhet det rätta valet.

Att välja rätt lösning, och rätt tid för att implementera den, är det viktigaste att ta hänsyn till eftersom dessa system vanligtvis finns kvar i årtionden. Det är därför vi erbjuder både konceptkalkyl och GAP-analyser som en del av vår utvärdering.

SAP® EWM konceptkalkyl omfattar:

  • En analys av lagerprocesser och workshops om tekniska samt organisatoriska alternativ för att hantera ett SAP® EWM-projekt
  • Ett slutdokument med rekommenderade förfaranden, en riskbedömning, kritiska framgångsfaktorer, en tidsplan och en övergripande budget

SAP® EWM GAP-analys inkluderar:

  • Identifiering av luckor i standardprogramvaran avseende konkreta affärs- eller branschspecifika krav för att fastställa eventuella nödvändiga ändringar och tillägg, inklusive en nyttovärdering
  • Jämförelse av aktuella processer för att identifiera optimeringspotential (t.ex. med andra KNAPP lösningar såsom OSR Shuttle, AMR robot, Pick-it-Easy plockrobot m.m.)
  • Lägga grunden för en framgångsrik implementering genom att tillhandahålla en förbättrad uppskattning av ditt eget deltagande samt en riskbedömning och identifiering av kritiska framgångsfaktorer
  • Grundläggande utbildning till det centrala projektteamet, inklusive alla fördelar och nackdelar relaterade till IT och logistik
  • En detaljerad grund för budgetering och schemaläggning

Kortfattat: I SAPs produktportfölj är SAP® EWM den lösning som är utformad för att täcka alla funktioner i både lagersystemet och i lagerstyrningen. För att kunna planera ett implementeringsprojekt på ett tillförlitligt och realistiskt sätt rekommenderar vi att man skapar en konceptkalkyl och en GAP-analys tillsammans med våra experter.

2. Vad bör vi tänka på vid en implementering av SAP® EWM?

Hur de olika aspekterna utvärderas i ett implementeringsprojekt varierar från fall till fall. Baserat på vår erfarenhet bör följande tre ämnen ägnas särskild uppmärksamhet:

Projektgruppen
En missuppfattning som finns är att det är den interna IT-gruppen som bör implementera det nya lagersystemet.

Kartläggning och optimering av logistikprocesserna kräver också kunskap från de kollegor som jobbar med logistiken från golvet. Därför bör medarbetare från alla påverkade avdelningar ingå i det interna projektteamet. Dock är det viktigt att detta team leds av en person med en tydligt definierad chefsroll.

Chefen bör övervaka och stödja projektet, hjälpa till att initiera nödvändiga beslut, fungera som mellanhand med oss, och utse kvalificerade kontaktpersoner för specifika områden och processer.

Fokus på det som är viktigt
När du definierar kraven för SAP® EWM kan du frestas av att lägga till en lång lista med skräddarsydda funktioner. Men du bör främst utvärdera var standardprocesserna är tillräckliga och sedan fundera ifall modifieringar av programvaran är nödvändiga.

Alternativt kan du fokusera på de väsentliga processerna först för att säkerställa en problemfri daglig verksamhet. Dessa processer fastställs i form av minsta genomförbara produkter. Sedan kan dessa utgöra grunden för efterföljande optimeringar.

Den rätta SAP-partnern
En erfaren SAP® EWM partner är avgörande för ett framgångsrikt implementeringsprojekt. Rätt SAP partner är inte bara expert på allt som rör SAP® EWM, utan bidrar också med annan väsentlig erfarenhet inom projektledning och lagerautomation.

På så vis kan ni säkerställa att lösningen optimalt uppfyller både SAP® EWM-standarden och specifika branschkrav. Vi har till exempel gedigen erfarenhet inom grossistlogistik, produktionslager samt läkemedelslogistik.

Kortfattat: Tillsammans utgör dessa grundpelare – att skapa rätt projektteam, definiera kraven och att välja en erfaren SAP partner – grunden för ett framgångsrikt implementeringsprojekt.

3. Vilken projektmetod är bäst när man implementerar SAP® EWM?

Det finns många olika tillvägagångssätt: klassiskt, vattenfall, SCRUM, Business Blueprint, SAP Activate, joint team, fast pris och agila processer, beroende på om arbetet baseras på tid eller material.

Även om det finns en mängd olika projektmetoder är det inte alla metoder som passar alla företag. Välj rätt metod för er situation. Detta kan låta självklart, men det är inte alltid så enkelt. I vissa fall måste man väga olika alternativ mot varandra för att hitta rätt tillvägagångssätt.

4. Hur kan SAP® EWM implementeras?

SAP® EWM använder SAP® S/4HANA, den senaste ERP-mjukvarulösningen från SAP®, och kan implementeras som en lokal eller molnbaserad lösning. Medan lokala installationer körs på servrar som ägs av kunden erbjuds support för SAPs molnbaserade lösning genom abonnemang. Inom dessa två kategorier erbjuder SAP olika alternativ.

SAP® EWM som en lokal lösning
Inbäddade EWM på SAP® S/4HANA delar system med det centrala SAP® ERP-systemet, vilket säkerställer en smidig systemintegration. Detta alternativ är särskilt anpassat till behoven hos små och medelstora lager och produktionslager. Beroende på kraven kan kunderna välja mellan Basic Warehouse Management eller Extended Warehouse Management (som levereras med ytterligare funktioner).

Decentraliserad EWM på SAP® S/4HANA är ett system som installeras på egen hand, separat från ERP-systemet. I händelse av ett systemfel eller underhållsarbete på ERP-systemet kan SAP® EWM fortsätta att fungera utan problem.

Jämfört med inbäddade EWM är den lokala versionen lättare att skala, vilket gör den bättre lämpad för lagerprocesser med stora volymer och hög grad av automatisering.

SAP® EWM som en molnlösning
SAP® S/4HANA Cloud (Private edition) lämpar sig för både lokala och inbäddade SAP® EWM och har samma fördelar som lokala lösningar. Detta gör att du kan anpassa och modifiera SAP® EWMs standardsystem, fast som en värd på en privat server och får teknisk hantering och support från SAP.

SAP® EWM erbjuder också SAP® S/4HANA Cloud (Public Edition) där ett program används av flera SAP-kunder.

Kortfattat: Ett SAP® EWM-implementeringsprojekt kan genomföras som en lokal lösning eller som en molnlösning. Vilket alternativ som är bäst för dig beror på din affärsmodell. Din affärsmodell bör ta hänsyn till de olika krav som är specifika för ditt funktionsomfång, materialflöde, grad av automatisering och nätverkets latensperiod och tillgänglighet.

5. Kan vi genomföra implementeringsprojekt i hur många lager som helst?

Ja, det kan ni. Eftersom SAP® EWM är en skalbar mjukvarulösning implementeras den i en mall och kan därmed framgångsrikt rullas ut på flera platser. Enligt vår erfarenhet är det mest vanligt att man implementerar SAP® EWM i fyra till fem lager samtidigt men det finns ingen gräns för antalet lager.

En SAP® EWM mall utvecklas baserat på en djupgående analys av logistikprocesserna och arbetsflödet för de relevanta lagerplatserna. Det bör noteras att en mall i detta sammanhang inte nödvändigtvis betyder att en storlek passar alla.

SAP® EWM anpassas också till kundens specifika logistikprocesser och de relevanta lagerplatserna. Förutom att underlätta en effektiv implementering är SAP® EWM mallarna också flexibla och framtidssäkra, så att ni kan reagera på lämpligt sätt när marknaden förändras och lagret behöver expanderas.

Kortfattat: Om du implementerar en SAP® EWM-lösning med hjälp av en mallstrategi kan SAP® EWM rullas ut effektivt på obegränsat antal lager. Dessutom kan mallen växa tillsammans med ert företag så att ni kan reagera flexibelt på eventuella framtida förändringar i ett enskilt lagernätverk, på marknaden eller i ert företag.

6. Hur lång tid tar det att implementera ett SAP® EWM och hur mycket kostar det?

Tidsramen och kostnaderna för ett SAP® EWM-implementeringsprojekt beror på en mängd faktorer som systemkrav, komplexiteten av processer, modifieringarna av standardprogramvaran och kundens aktiva engagemang.

Ett typiskt implementeringsprojekt för ett komplext RF-styrt lager med automatisering tar 1 till 2 år och kräver en budget på 1 till 3 miljoner euro från projektstart till godkännande av kunden.

Även om godkännandet av kunden markerar det officiella slutet på ett implementeringsprojekt, är projektet inte nödvändigtvis slutfört. I samband med ändringsbegäran, det vill säga efterföljande begäran om modifieringar och optimeringar, fortsätter projektet ofta indirekt i mindre skala.

Kortfattat: Det finns inga fasta regler för hur lång tid det tar att genomföra en implementering av SAP® EWM eller hur mycket det kostar. Det beror på många faktorer. Medelstora till komplexa projekt har i genomsnitt en kostnad på omkring 1 till 3 miljoner euro och tar ungefär 1 till 2 år.

7. Är det en bra idé att inkludera MFS-modulen i en SAP® EWM-implementering?

Modulen för materialflödessystemet (MFS) ingår i SAP® EWMs standardlösning, men inte i SAP® EWM inbäddade lösning. Den är främst avsedd att styra materialflödet i automatiserade lager, till exempel automatiserade lager för smådelar och höglagersystem. Dock kan den också användas i sofistikerade, komplexa och högautomatiserade logistikcenter.

SAP EWM systemlandskap KNAPP

Vid implementering av SAP® EWM i automatiserade lager rekommenderar vi att MFS används som en komplett SAP®-lösning. På så sätt kan den automatiserade lagertekniken och transportsystemet integreras direkt i PLC (styrsystemet). Därmed behövs färre gränssnitt, vilket ökar processens tillförlitlighet överlag. Dessutom kartläggs alla logistikprocesser i ett centralt SAP®-system.

Kortfattat: Att inkludera MFS-modulen vid implementering av SAP® EWM rekommenderas för automatiserade lager. Eftersom den implementeras i form av ett WCS-lager kan den automatiserade lagertekniken och transportsystemet direkt integreras i styrsystemet, vilket skapar ett centralt systemlandskap.

8. Skiljer sig implementeringen av SAP® EWM för ett greenfield-projekt från ett brownfield-projekt?

Ur teknisk synvinkel finns det inga skillnader mellan ett implementeringsprojekt i en nyetablering jämfört med ett befintligt lager. Det som däremot skiljer sig åt är hur dessa två projekttyper förbereds och implementeras.

I brownfield-projekt ersätts gamla system som har varit i bruk i 20 år eller mer. Det innebär att det finns en mängd dokumentation tillgänglig, vilket är avgörande för implementeringen av SAP® EWM.

Därför rekommenderar vi att dessa dokument granskas före projektstart för att kontrollera om standardanpassningar, felspecifikationer och efterföljande ändringar i implementerings- och driftsfaserna har dokumenterats tydligt och fullständigt.

Gamla system är vanligtvis väl optimerade då de har använts under lång tid. Även om det är frestande att kartlägga dessa system i SAP® EWM som de är, är det inte särskilt användbart för att förstå de krav på det nya systemet som är oberoende av lösningen.

En analys av framtida marknads- och kundkrav bör genomföras för att identifiera vilka processer som redan täcks av SAP® EWMs standardlösning och vilka som behöver anpassas. GAP-analysen som nämns i första frågan hjälper till att avgöra vilka processer som faller under varje kategori.

När du implementerar SAP® EWM som ett brownfield-projekt rekommenderar vi att du i förväg granskar alla användbara dokument om det gamla systemet för att verifiera deras riktighet och giltighet. Du bör också sträva efter att hitta en balans mellan att använda SAP® EWM standardmallen och att ta över alla optimerade processer från ditt befintliga system.

Dessa punkter gäller inte för greenfield projekt (nyetableringar) eftersom programvaran konfigureras från grunden.

Kortfattat: Vid implementering av SAP® EWM i brownfield-projekt, granska det gamla systemets dokument och balansera mellan SAP® EWMs standard och befintliga optimerade processer. Detta är inte relevant för greenfield-projekt där SAP® EWM konfigureras från grunden.

9. Hur kan vi bäst förbereda våra anställda för SAP® EWM?

Medarbetare från IT- och logistikavdelningarna bör förbereda sig väl, både genom en genomgång och djupgående utbildning.

Innan ett projekt startar får medarbetarna ofta inte tillräcklig information om den nya implementeringen eller systembytet. Att ge en genomgång är viktigt för att säkerställa att de anställda accepterar projektet. Det räcker inte att bara berätta för de berörda medarbetarna att SAP® EWM kommer att implementeras, utan ni bör tydligt och kortfattat kommunicera orsaker, mål, förväntade fördelar och potentiella nackdelar inom enskilda områden i förväg.

Förutom den grundläggande utbildningen för SAP® EWM, som hålls av SAP, erbjuder vi på KNAPP ytterligare utbildning för utvalda nyckelpersoner. Vår utbildning fokuserar på era specifika modifikationer.

För att få all nödvändig kunskap om hur man hanterar SAP® EWM så självständigt som möjligt väljer många av våra kunder en gemensam teamstrategi. I detta tillvägagångssätt är ert projektteam aktivt involverat i implementeringen tillsammans med oss.

Det första steget innebär då att utse lämpliga nyckelpersoner som ska uppfylla rollen som framtida modulchefer eller interna SAP® EWM-konsulter.

Förutom att delta i workshops och utbildningstillfällen får nyckelpersonerna utbildning på arbetsplatsen under implementeringsfasen genom att arbeta med vårt projektteam. När projektet är slutfört är deras ansvar att skapa specifikationsdokument och funktionella specifikationer för SAP® EWM i händelse av ändringar eller tillägg.

De ansvarar också för anpassningar, dokumentation, tester, driftsättning av systemet och utbildning eller assistans på de olika tekniska avdelningarna.

Kortfattat: Tillsammans med en omfattande inledande genomgång av relevanta medarbetare om orsakerna till, målen för och förväntningarna på SAP® EWM-implementeringen är utbildning en viktig pelare i projektet. På KNAPP skiljer vi mellan standardutbildning för utvalda nyckelanvändare och intensivutbildning som en del av den gemensamma implementeringen.

10. Behövs ytterligare tjänster kring SAP® EWM efter driftsättning?

“Go-Live” är den ultimata milstolpen i alla implementeringsprojekt. Vid tidpunkten för uppstarten av det nya WMS och WCS bör det vara klart hur systemet kommer att hanteras från och med den tidpunkten.

På KNAPP brukar vi råda våra kunder att senast tre månader före det planerade startdatumet utvärdera om de kommer att kunna hantera sitt system självständigt eller inte. Om detta inte är fallet bör det finnas ett supportavtal för lösningen på plats när systemet tas i drift. Ett alternativ är vår 24/7 SAP® EWM Service Desk, som garanterar snabb och korrekt experthjälp om fel uppstår.

Kortfattat: Senast tre månader före driftsättningen bör ni utvärdera behovet av supporttjänster för att vid behov kunna ingå ett supportavtal i tid.

 

Har du några specifika frågor om SAP® EWM? Kanske vill du diskutera vidare om ett SAP® EWM är en bra lösning för er? Kontakta oss nedan och boka ett personligt möte där vi kan prata i detalj om era specifika utmaningar!